PAMÄTNÁ TABUĽA SLOVENSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY TECHNICKEJ

 
 

 

Miesto: Kováčska ul. č. 26
Text: " V TEJTO BUDOVE BOLO PRVÉ SÍDLO SLOVENSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY TECHNICKEJ,
ZRIADENEJ ZÁK. 170/1937 ZB. Z. A N. POD NÁZVOM ŠTÁTNA VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ DR. M. R. ŠTEFÁNIKA, KDE PROFESORSKÝ ZBOR ZVOLIL PRVÉHO REKTORA ŠKOLY PROF. PHDR. JURAJA HRONCA DŇA 4. AUGUSTA 1938."
Autor: nezistený
Popis: bronz
Odhalenie: nezistené

SLOVENSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Vznikom ČSR koncom r. 1918 vznikali a realizovali sa nové koncepcie sústavy vysokých škôl v Československu. Rozhodnutie čsl. vládnych kruhov o zániku Právnickej akadémie v Košiciach vyvolalo celé hnutie za zachovanie akejkoľvek vysokej školy v Košiciach. Tieto snahy sa čoskoro spojili s hnutím poslucháčov brnenskej techniky zo Slovenska, ktorí žiadali zriadenie vysokej školy technickej aj na Slovensku. Po mnohých návrhoch a rokovaniach až 25. júna 1937 schválil čsl. parlament zákon č. 170/37 Zb.z.a n., ktorým sa uzákonila Štátna vysoká škola technická gen. Dr. M. R. Štefánika so sídlom v Košiciach. V r. 1938 sa vysoká škola technická budovala personálne a materiálne tak, aby mohla byť slávnostne otvorená začiatkom šk. r. 1938/39. Jej prvým rektorom bol univerzitný prof. Dr. J. Hronec. V dôsledku medzinárodných udalostí a okupácie Košíc na jeseň roku 1938 vysoká škola v Košiciach nebola otvorená. Musela sa presťahovať do Prešova, Martina a potom do Bratislavy.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996