PAMÄTNÍK GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

foto: pohľadnica zo súkromnej zbierky
Miesto: Hlavná ul.
Text: GEN. Dr. M. R. ŠTEFÁNIK
" Východoslovenská študujúca mládež národnému hrdinovi" (na zadnej strane pomníka)
Popis: Socha predstavovala generála Štefánika v uniforme so zvitkom diplomatickej listiny v pravej ruke.
Autori: akad. sochár Jožo Pospíšil a arch. M. Beluš
Materiál: bronzová socha vysoká 4,20 m na podstavci zo spiškého travertínu
Odhalenie: 5.5.1929
Odstránenie: ustupujúce čsl. vojsko sochu odviezlo 2.11.1938. Po oslobodení znovu inštalovaná.
V r. 1949 odstránená

Osudy tohoto pamätníka boli nemenej dramatické ako samotný život generála Štefánika. Základný kameň pamätníka bol položený 30.12.1928. Odhalenia sochy vysokej 4,20 m 5.5.1929 sa zúčastnil aj vtedajší minister zahraničných vecí dr. Eduard Beneš. Náklady na sochu presiahli 200 tisíc korún, okrem mesta poskytli finančné prostriedky okolité obce. Autormi pamätníka boli akademický sochár Jožo Pospíšil a architekt M. Belluš. Po viedenskej arbitráži v r. 1938, keď Košice pripojili k Maďarsku sochu odviezlo ustupujúce československé vojsko 2.11.1938 aj so sochou sv. Václava (spred Urbanovej veže) a sochou T. G. Masaryka do Prešova, kde boli ukryté v hasičských kasárňach. Za hortyovskej vlády namiesto pamätníka postavili travertínový erb so svätoštefánskou korunou , pričom použili podstavec Štefánikovej sochy. Po oslobodení Košíc sa socha generála Štefánika dostala na pôvodné miesto. V r. 1949 bola odvezená z Hlavnej ulice a neskôr rozrezaná a roztavená v bývalej továrni Poledniak. Dňa 4.8.1998 bol položený základný kameň novej sochy M. R. Štefánika. Autorom diela je víťaz dvojkolovej súťaže akademický sochár Peter Sceranka. Celé dielo sa bude skladať z dvoch častí. Spodná čiastočne v zemi bude mať výšku 2,40 m. Socha na nej bude z bronzu a dosiahne výšku 2,30 m. Dokončenie samotného diela sa predpokladalo v novembri 1998.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätníky mesta Košice - VKJB 1999.

Gen. Dr. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK - astronóm, politik, vojenský letec,
minister národnej obrany a minister vojny prvej čs. vlády.
21. 7.1880 Košariská - † 4.5.1919 Ivánka pri Dunaji
pochovaný v mohyle na Bradle

Roku 1886-89 navštevoval ľudovú školu v Košariskách, kde ho učil slov. národovec M. Hostelný, v lete 1889 sa podučil maďarčine v Šamoríne, 1889-92 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, 1893-94 v Soprone, gymnázium skončil v Sarvaši, kde maturoval. R. 1898-1900 študoval stavebné inžinierstvo na technike, 1900-04 astronómiu na Karlovej univerzite v Prahe (v letnom semestri 1902 v Zürichu), 1904 na KU obhájil dizertáciu o novej hviezde v súhvezdí Cassiopea z r. 1572 a získal titul PhDr. Na jeseň 1904 odišiel do Paríža, kde od r. 1905 začal pracovať ako asistent v Meudonskej hvezdárni a astrofyzika J. Janssena a až do 1914 sa venoval vedeckému bádaniu, od r. 1912 ako francúzsky občan. R. 1914-18 bol v službách franc. armády a diplomacie ( postupne v hodnosti poručíka letectva, 1916 kapitán a major, 1918 plukovník a od júna generál) a súčasne sa stal čelným predstaviteľom českého a slovenského odboja v zahraničí. Od októbra 1918 prvý čs. minister národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej čs. vlády. Zahynul pri havárii lietadla ktoré pilotoval pri návrate do vlasti.

Prameň: Slovenský biografický slovník - MS Martin 1992 - V. zv. str. 510