PAMÄTNÁ TABUĽA FRANTIŠKOVI RÁKÓCZIMU II.

foto: J. KERNER
 
Miesto: Hlavná ul. - severná strana Dómu sv. Alžbety
 
Text:
"IN SEPULCRO HUIUS AVITAE ECCLESIAE REQUIESTUNT IN DOMINO OSSA PRINCIPIS FRANCISCI RÁKOCZI II, MATRIS EIUS HEL ZERINIAE ET FILLI JOZEPHI, NECNOM TRIM FIDELIUM SOCIORUM, QUOS OMNES, INFAUSTRA SORTE PER DUO SAECULA PATRIA EXTORRES, GRATA PROSTERITAS, EX TERRA DUIN TURNI, EX ILLI, DEVOTE RETULIT ET DIE 29. MENS. OCTOBRIS ANNI 1906 IN LOCO SACRATO, HONESTISSIMO CUM EXCQUIARUM CULTU, AD REQUIEM TRANQIULLAM, PIE AC DIGNE DENUO COLOCAVIT."
SISTE VIATOR! HONORA TANTORUM HEROUM MAGNA MERITA ET PRAECLARAM MEMORIAM! MONUMENTUM POS SUIT SENATUS POPOLUSQUE HUJUS CIVITATIS ANNO DOMINI 1938.
Voľný preklad:
"V KRYPTE TEJTO STAROBYLEJ KATEDRÁLY ODPOČÍVAJÚ V PÁNU KOSTI KNIEŽAŤA FRANTIŠKA RÁKÓCZIHO II., JEHO MATKY HELENY ZRÍNSKEJ, JEHO SYNA JOZEFA A TROCH VERNÝCH SPOLOČNÍKOV, KTORÝCH VĎAČNÉ POTOMSTVO PO DVESTOROČNOM VYHNANSTVE, UVALENOM NA NICH NEPRIAZNIVÝM OSUDOM PIETNE PRINIESLO ZO ZEME DLHODOBÉHO EXILU A 29.OKTÓBRA 1906 S POHREBNÝMI OBRADMI ZBOŽNE A DÔSTOJNE ULOŽILO NA TOMTO POSVÄTNOM MIESTE NA POKOJNÝ ODPOČINOK."
POSTOJ PÚTNIK! VZDAJ ÚCTU VEĽKÝM ZÁSLUHÁM A SLÁVNEJ PAMIATKE TAKÝCH SLÁVNYCH HRDINOV! TENTO PAMÄTNÍK POSTAVILA RADA A OBČIANSTVO TOHTO MESTA ROKU PÁNA 1938.
Autori: navrhol Sipos Béla
ak. sochár Vojtech Löffler
do bronzu vylial Vojtech Buchner
Popis: bronzová tabuľa s reliéfom portrétu
Odhalenie: r. 1938

FRANTIŠEK RÁKÓCZI II. - sedmohradské knieža, vodca stavovského povstania, spisovateľ
27.3.1676 Borša (okr.Trebišov) - † 8.4.1735 Rodosto, Turecko, od 29.6.1906 pochovaný v Košiciach

Študoval na gymnáziu v Jindřichovom Hradci, r.1690-91 na univerzite v Prahe. R. 1694-1701 dedičný župan Šarišskej stolice, 1704-11 sedmohradské knieža, 1705-11 knieža spojených uhorských stavov. R.1703 ho navštívili vyslanci zatiských povstalcov a ponúkli mu velenie vojsk sedliackeho povstania, ku ktorému sa v krátkom čase pridala aj časť sedmohradskej a uhorskej šľachty, povstanie prerástlo v otvorený stavovský odboj proti Habsburgovcom - povstanie Františka II. Rákocziho. Po bitke pri Trenčíne 1708 začalo povstanie upadať a rozkladať sa. R.1711 sa Rákóczi snaží získať pomoc v Rusku. Počas jeho neprítomnosti vojvodca Alexander Károlyi uzavrel s cisárom Satumarský mier, František II. tento mier neuznal a zdržiaval sa v Poľsku, neskôr odišiel do Turecka, kde ho internovali v Rodoste, kde aj zomrel. R.1906 previezli jeho telesné pozostatky do Uhorska a uložili v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996