PAMÄTNÁ TABUĽA TROM KOŠICKÝM MUČENÍKOM

     
Miesto: Hlavná ul. č. 67
Text: " SANCTIS MARTIRIBUS CASSOVIENSIBUS MARCUS KRIŽEVIČANIN -
STEPHANUS PONGRÁCZ - MELCHIOR GRODZIECKY MARTYRII CORONAM ADEPTI
SUNT A. D. 1619
INTER SANCTOS ADSCRIPTI SUNT A. D. 1995."
Autor: nezistený
Popis: bronz
Odhalenie: r. 1995

KOŠICKÍ MUČENÍCI


KRIŽIN Marek (1589 Križevci - † 7. 9. 1619 Košice)
Pôvodom chorvát. Vyštudoval za diecézneho kňaza. Arcibiskup Pázmány ho v r. 1616 vymenoval za profesora kapitulnej školy v Trnave a neskôr za ostrihomského kanoníka. Správca majetku arcidiecézy v Krásnej nad Hornádom.


GRODECKI Melichar (1584 Sliezky Tešín - † 7. 9. 1619 Košice) Ako 19-ročný vstúpil v Brne k jezuitom, odkiaľ ho r. 1618 predstavení poslali za misionára do Košíc.


PONGRÁCZ István Štefan (1583 Alvinec v Sedmohradsku - † 7. 9. 1619)
Košice Do jezuitského noviciátu v Brne vstúpil r. 1602, od r. 1615 pôsobil v Humennom a o tri roky neskôr prišiel do Košíc.

Utrpenie košických mučeníkov sa začalo v septembri 1619, keď Bethlenovo vojsko na čele s Rákóczim obsadilo Košice. Žiadali od nich, aby sa zriekli katolíckej viery a prijali kalvinizmus. Keď to odmietli, boli neľudsky mučení a usmrtení. Po dlhom prešetrení života a smrti umučených pápež Pius X. dňa 18.1.1905 ich vyhlásil za blahoslavených. V Dóme sv. Alžbety je oltár s ich relikviami. V r. 1995 ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätých.

Prameň: Elena Kolivošková - Pamätné tabule mesta Košice - VKJB 1996